Hanes Tony

Mae fy synnwyr blasu wedi trawsnewid yn llwyr – erbyn hyn dwi ddim yn hoffi’r un bwydydd ag yr oeddwn yn arfer eu hoffi gwneud pan oeddwn i’n smygu!

Roedd Tony wedi bod yn smygu ers dros 30 mlynedd, ond fel chwaraewr badminton brwd, gwelodd fod smygu yn cael effaith niweidiol ar ei iechyd a’i lefelau ffitrwydd. Cysylltodd â gwasanaeth Dim Smygu Cymru a dechreuodd fynd i gyfarfodydd wythnosol mewn clinig, yn ogystal â defnyddio tabledi Champix. Cafodd brofion CO rheolaidd i fonitro ei gynnydd a chyda help y gwasanaethau, mae Tony wedi bod yn ddi-fwg ers 15 wythnos.

Er bod delio â’i ysfeydd wedi body n anodd i Tony, gwelodd fod cadw’n weithgar neu wneud gweithgaredd fel darllen neu baratoi bwyd yn ei helpu i gadw ei feddwl oddi ar smygu. Y rhan anoddaf o’r broses rhoi’r gorau iddi oedd bod o amgylch ei ffrindiau sy’n smygu, fodd bynnag, roedd yn benderfynol o lwyddo a llwyddodd i ddodo hyd i’r ewyllys i wrthod unrhyw sigaréts a gynigiwyd iddo.

Ar ôl rhoi’r gorau i smygu, gwelodd Tony ei fod yn gallu symud o amgylch y cwrt badminton yn fwy heb golli ei anadl ac nid oedd ei goesau’n brifo gymaint ag o’r blaen. Roedd hefyd wrth ei fodd â’i synnwyr blasu newydd – sylweddolodd nad oedd yn hoffi’r un bwydydd ag yr oedd yn arfer eu bwyta pan oedd yn smygu!

Mae Tony nawr yn bwriadu mynd ar wyliau gyda’r arian mae wedi’i arbed drwy roi’r gorau i smygu. Mae’n teimlo mai’r cyngor gorau y gallai ei roi i unrhyw un sydd am roi’r gorau iddi yw paratoi eich hun yn feddyliol ac ymrwymo 100% i’r broses.