Hanes Sandra

“Mae siocled yn blasu cymaint yn well nawr!”

Rhoddodd Sandra gynnig ar sigarét am y tro cyntaf pan oedd yn 16 oed. Yn debyg i lawer o bobl rydym wedi siarad â nhw dros y flwyddyn ddiwethaf roedd yn teimlo dan bwysau gan ei ffrindiau i roi cynnig ar smygu. Ar y pryd, roedd pawb arall yn smygu. Mae’n fath o bwysau y mae’n difaru ildio iddo. Dechreuodd Sandra smygu 25 o sigaréts y dydd, fodd bynnag, llwyddodd i leihau faint yr oedd yn ei smygu i saith sigarét y dydd – her a oedd yn anodd iddi ei rheoli. Drwy leihau faint yr oedd yn ei smygu roedd Sandra’n teimlo ei bod yn lleihau’r niwed, ond mae’n sylweddoli nawr bod hyd yn oed un sigarét y dydd yn achosi niwed.

Pan gymerodd Sandra’r cam terfynol tuag at roi’r gorau iddi, nid dyma oedd ei hymgais gyntaf. Yn debyg i lawer o bobl eraill, mae’n cymryd 2, 3 neu hyd yn oed 10 ymgais i roi’r gorau iddi’n llwyr. Rhoddodd Sandra gynnig ar y rhan fwyaf o bethau gan gynnwys patsys a gwm cnoi, ond roedd yn cael ei themtio i ailddechrau bob tro.

Yn y pen draw, penderfynodd Sandra ffonio Dim Smygu Cymru, a chafodd ei hatgyfeiriodd at wasanaeth ei fferyllfa leol. Canfu Sandra fod y gwasanaeth yn gyfeillgar iawn ac roedd yn hoffi’r apwyntiadau wythnosol am eu bod yn rhoi cymhelliant iddi.

Y fferyllfa oedd y llwybr cywir i Sandra a chyda thabledi Champix i’w helpu gyda’i hysfeydd, mae Sandra wedi bod yn ddi-fwg ers 24 wythnos. Mae’n priodoli ei llwyddiant i roi’r gorau iddi i’r gefnogaeth a gafodd gan y gwasanaeth a hefyd i anogaeth ei theulu, a oedd yn dweud wrthi pa mor dda yr oedd hi’n ei wneud. Mae Sandra yn defnyddio’r arian y mae wedi’i arbed drwy beidio ag smygu ar gyfer ei diddordeb brwd mewn pobi ac mae wedi prynu tuniau cacennau newydd a llawer o offer coginio eraill. Mae ei synnwyr blasu wedi gwella hefyd ac nid yw’n gallu credu cymaint yn well yw blas siocled nawr!

Byddai Sandra yn dweud wrth unrhyw un sydd am roi’r gorau i smygu i gael cefnogaeth gan ffrindiau, teulu a’r fferyllfa leol, yn hytrach na cheisio gwneud hynny ar eich pen eich hun – mae’r anogaeth yn rhoi’r ewyllys ychwanegol sydd ei hangen arnoch i lwyddo!