Hanes Paula

Roeddwn i'n arfer smygu 80 y dydd ... ac roedd yn costio mwy imi bob mis na fy morgais!

Dechreuodd Paula smygu pan oedd hi'n ifanc iawn, gan ddynwared ei mam a'i thad a chael ei hannog gan ei ffrindiau i roi cynnig ar smygu - sef rhywbeth y mae'n ei ddifaru erbyn hyn. Dechreuodd Paula smygu 10 sigarét y dydd, a chynyddodd hynny'n syfrdanol i 80 y dydd pan oedd yr arfer ar ei waethaf. Byddai'n mynd allan i'r siopau yn y bore i brynu pecynnau o 80, gan olygu bod ei harfer yn costio swm aruthrol o £348 y mis - mwy nag yr oedd yn ei dalu tuag at ei morgais.

Mae gan Paula gyfanswm o 26 o wyrion ac wyresau ac 16 o orwyrion a gorwyresau, ac mae un arall ar y ffordd. Roedd ei hwyrion yn rhan fawr o benderfyniad Paula i roi'r gorau iddi - bydden nhw' n dweud wrth Paula'n aml bod oglau mwg ar ei dillad a'i hanadl. Dywedodd ei bod yn gas ganddi eu clywed nhw'n dweud hyn - os dyna roedden nhw'n ei feddwl, beth roedd pobl eraill yn ei feddwl?

Ym mis Medi 2014, rhoddodd Paula y gorau iddi'n gyfan gwbl. Roedd am wneud hyn â grym ei hewyllys yn unig, heb unrhyw gymorth gan y meddyg a fferyllfeydd. Wnaeth Paula ddim hyd yn oed ceisio defnyddio e-sigaréts, gan ddweud bod gwneud hynny'n gwbl ddi-fudd gan ei fod yn union yr un fath â smygu a bod yr e-sigaréts dal yn cynnwys nicotin.

Dywed Paula ei bod wedi ailddarganfod ei synnwyr blasu rhwng 3 a 4 wythnos ar ôl rhoi'r gorau iddi. Pwysleisiodd fod angen bod yn benderfynol a bod ag ewyllys gref i roi'r gorau iddi - i ddal ati hyd yn oed pan nad yw'n hawdd, er mwyn teimlo'n hapusach yn y pen draw. Erbyn hyn, dymuniad Paula yw mwynhau bywyd braf gyda'i hwyrion a’i hwyresau, ac mae'n gobeithio annog rhai o'i phlant i roi'r gorau i'r arfer, drwy osod esiampl iddynt.