Hanes Lyn

Llosgais y tŷ pan oeddwn yn bum mlwydd oed ar ôl dwyn sigaréts fy rhieni a’u tanio.

Tan yn ddiweddar, roedd Lyn yn smygu 10-15 sigarét y dydd. Ei dyddiad rhoi’r gorau iddi oedd 19eg Gorffennaf 2015, ac ers hynny nid yw wedi cyffwrdd â sigarét. Cred Lyn mai’r allwedd i’w llwyddiant oedd y feddyginiaeth Champix a gafodd ar ôl ymweld â’i meddyg teulu, a’i hatgyfeiriodd at wasanaeth ei fferyllfa.

Roedd Lyn wedi ceisio rhoi’r gorau iddi ar bum achlysur yn y gorffennol a chred mai’r rheswm dros ei llwyddiant oedd y gefnogaeth gyfeillgar a defnyddiol a gafodd gan y staff yn y fferyllfa. Ar ôl llwyddo i roi’r gorau iddi mae Lyn yn gwneud defnydd da o’r £20-25 yr oedd yn arfer ei wario ar sigaréts, gan gynilo ar gyfer ei chronfa bensiwn.

Roedd gan Lyn wastad nod. Roedd am roi’r gorau iddi cyn ei bod yn 60 oed a symud i fyw ger lan y môr a gwella ei ffitrwydd. Ac mae bellach wedi gwneud hynny. Dywedodd wrthym mai’r peth gorau am roi’r gorau iddi yw ei bod wedi stopio pesychu yng nghanol y nos, problem yr oedd wedi dioddef ohoni ers blynyddoedd lawer – ar ôl iddi roi’r gorau i smygu, ciliodd ei pheswch parhaus ac mae’n gallu cysgu’n well yn ystod y nos.

Mae Lyn wedi cynghori smygwyr sy’n ceisio rhoi’r gorau iddi i ddal i frwydo a pheidio byth â rhoi’r ffidil yn y to. Dywed: “efallai y bydd pobl yn dweud wrthych y byddwch yn methu ond nid oes y fath beth â methu!” Mae bellach yn defnyddio ei phrofiad i helpu ei gŵr i roi’r gorau i smygu, ac mae’n edrych ymlaen at ddyfodol iachach wrth lân y môr.