Hanes John

Gwelais fod mynd i'r sinema yn hytrach na mynd allan i gymdeithasu yn fy helpu i roi'r gorau i smygu.

Mae gan John 3 o blant, a chafodd anogaeth ganddyn nhw i roi'r gorau i smygu gan fod dau ohonyn nhw'n nyrsys hyfforddedig. Roedd am roi'r gorau i smygu gan ei fod yn gwneud iddo golli ei anadl yn hawdd a dywedodd fod aroglau'r mwg yn ofnadwy. Mae hefyd yn gwybod am bobl sydd wedi marw oherwydd heintiau a gawsant gan eu bod yn smygu.

Gan ddefnyddio rhaglen wyth wythnos Dim Smygu Cymru, penderfynodd John roi'r gorau iddi am byth. Mae'r rhaglen yn cynnwys ymgynghoriad bob wythnos i weld sut mae pethau'n mynd ac i siarad am sut rydych yn teimlo am yr heriau sy'n gysylltiedig â rhoi'r gorau i smygu.

Dywedodd John mai'r cyngor gorau y gallai ei roi i rywun sydd am roi'r gorau i smygu fyddai osgoi yfed yn gymdeithasol am gyfnod, sef sefyllfa gyffredin lle mae pobl yn smygu. Mae hynny'n cael gwared ar ychydig o'r temtasiwn. Awgrymodd John y dylid gwneud rhywbeth arall yn lle hynny, fel mynd i'r sinema. Gwelodd mai'r ffordd orau i ymdopi ag ysfeydd fyddai mynd allan am dro, efallai gyda'r ci.

Ac yntau'n arfer smygu 15 sigarét y dydd, erbyn hyn mae John yn arbed tua £40 yr wythnos. Mae'r arian yn mynd tuag at gael dillad newydd iddo'i hun. Mae'n gobeithio ei fod wedi rhoi'r gorau i smygu am byth erbyn hyn, gan ei fod bellach wedi cyrraedd wythnos olaf y rhaglen dim smygu.