Hanes Allan

Dwi wedi arbed dros £6000 drwy roi’r gorau i smygu!

Ni fyddai Allan, 68, byth yn gadael y tŷ heb daniwr a sigarét, gan fod ei batrwm smygu wedi cynyddu i hyd at 80 sigarét y dydd a byddai’n llenwi tri blwch llwch y dydd! Yn anffodus, cafodd strôc, a wnaeth iddo ystyried yr effaith niweidiol yr oedd smygu yn ei chael ar ei iechyd a’i ddisgwyliad oes.

Cysylltodd Allan â’r fferyllfa i gael cymorth ac ymunodd â’r rhaglen wyth wythnos. Aeth i sesiynau yn wythnosol ac yna bob yn ail wythnos. Anogodd ac ysbrydolodd un o’i gydweithwyr i ddefnyddio’r un gwasanaeth hefyd.

Ar ôl smygu ei sigarét olaf fis Ionawr y llynedd, mae Allan wedi bod yn ddi-fwg ers blwyddyn erbyn hyn. Ers rhoi’r gorau i smygu, mae wedi arbed cyfanswm o £6520 ac mae wedi trawsnewid ei hun yn llwyr, gan fynd o fod o dan bwysau i fod yn bwysau llawer iachach. Mae’n ystyried ei hun yn “un o’r rhai lwcus” ar ôl gofyn am gymorth gan wasanaeth y fferyllfa, a llwyddo i roi’r gorau i smygu o’r diwedd.